Hoạt động ngoại khóa - Trải nghiệm kỹ năng sống (Ngày 3, 4/12/2017)